ANUNT CONCURS

Școala Profesională or. Comrat anunță concurs pentru ocuparea următoarelor funcții vacante:
— director adjunct pentru instruire și producție.
— șef secție pentru asigurarea calității ( 0,5 unități)
— șef secție patrimoniu și achiziții .

  • Condiţiile de participare la concurs:

la funcţia de director adjunct/şef de secţie al instituţiei de învăţămînt profesional tehnic poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiții:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) are studii superioare universitare;
c) are vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin 5 ani și deține grad didactic;
d) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
e) cunoaște limba română;
f) nu are antecedente penale.

  • Actele, din dosarul, ce urmează a fi prezentat la concurs:

candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director/ director adjunct/ șef de secție al instituţiei de învăţămînt depun personal sau prin reprezentant (la cancelaria organizatorului de concurs), prin poştă sau prin e-mail, în termen de 20 de zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde obligatoriu următoarele acte:
a) cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic;
b) copia actului de identitate;
c) copia/copiile actului/actelor de studii;
d) copia carnetului de muncă;
e) Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic;;
f) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;
g) cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă pe parcursul ultimilor 5 ani, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/ naționale / internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice participarea la proiecte educaționale, comunitare/ corporative, sau a altor proiecte relevante etc.

  • dosarul poate fi depus personal /prin reprezentant sau prin poștă/e-mail în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic până la data de 30.11.2017 ora 17.00 la adresa mun. Comrat str. Lenin 202 (anticamera) sau prin e-mail: spcomrat@mail.ru ; Informații suplimentare la nr. de telefon 029822383.

 

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI:

1. Codul educației al Republicii Moldova, Legea nr. 152 din 17.07.2014
2. Codul muncii al Republicii Moldova, Legea nr. 154 din 28.03.2003
3. Codul de etică al cadrului didactic aprobat prin aprobat prin OME nr.861 din 07.09.2015
4. Strategia de dezvoltare a învățământului vocațional / tehnic pentru anii 2013-2020, aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr.97 din 01.02.2013
5. Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii şi a instituţiilor de învăţămînt professional tehnic, superior şi de formare continuă şi a Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe a calităţii programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.616 din 18.05.2016
6. NOMENCLATORUL domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.425 din 03.07.2015
7. Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt profesional
tehnic secundar, aprobat prin OME nr.840 din 21.08.2015
8. Cadrul de referință al curriculumului pentru învățământul profesional tehnic, aprobat prin
OME nr.1128 din 26.11.2015
9. REGULAMENT cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 673 din 9 iulie 2015
10. REGULAMENTUL de atestare a cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar, primar,
special, complementar, secundar şi mediu de specialitate aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr.336 din 03.05.2013
11. Regulamentul privind stagiile de practică în producție în învățământul profesional tehnic
secundar, aprobat prin OME nr.233 din 25.03.2016
12. Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la programe de formare profesional tehnică secundară

13. Ghidul Managementului Calității în învățământul profesional tehnic (Ordinul Ministerului Educației nr. 1228 din 22.12.2015);
14. — Planul-cadru pentru învățământul profesional tehnic secundar cu durata de studii de un an;
— Planul-cadru pentru învățământul profesional tehnic secundar cu durata de studii de doi ani;
— Planul-cadru pentru învățământul profesional tehnic secundar cu durata de studii de trei ani;
— Plan cadru de învățîmânt pentru meseriile conexe
15. Instrucțiunea de organizare și desfășurare a examenului de calificare în învățămîntul profesional tehnic postsecundar OME 516 din 31.05.2016
16. Statutul Școlii Profesionale mun. Comrat aprobat prin Hotărîrea Consiliului Profesoral nr. 8 din 06. 04.2016
17. Regulamentul de ordine internă aprobat prin Hotărîrea Consiliului Profesoral nr. 8 din 06. 04.2016
18. Regulamentul privind premierea, acordarea ajutorului material salariaților, sporului și suplimentelor la salariu aprobat prin Hotărîrea Consiliului Profesoral nr. 8 din 06. 04.2016
19. Planul de dezvoltare strategică pentru anii 2013-2018
20. Planul anual de activitate a școlii aprobat prin Hotărîrea Consiliului Profesoral nr. 01 din 29.08.2016
21. Regulament intern de funcționare a Consiliului Elevilor aprobat prin Hotărîrea Consiliului Profesoral nr. 9 din 04.05.2016

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *